BIZ

BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Rotterdam Centrum

Ondernemers en vastgoedeigenaren in een deel van de binnenstad creëren per 1 januari 2019 een hechte vorm van samenwerking, om de leefbaarheid en veiligheid in dat deel van het centrum te verhogen, en de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling te versterken. Dit leidt de komende 5 jaar tot een extra investering van minimaal 6 miljoen euro.

 

Stichting BIZ Rotterdam Centrum

Het BIZ-gebied bestaat uit Lijnbaan, Kruiskade en Binnenwegplein waar ondernemers en eigenaren al langer samenwerken in de Urban Department Store Rotterdam (UDSR). Daar worden nu Beursplein, Beurs/WTC en Plaza bij aangesloten. In totaal gaat het om 316 adressen. Klik hier voor het BIZ-plan.

Dit wordt een gecombineerde BIZ van ondernemers en eigenaren. In de praktijk van de UDSR heeft samenwerking tussen ondernemers en eigenaren zijn waarde bewezen. Klik hier voor de presentatie.

De Stichting BIZ Rotterdam Centrum bestaat sinds 31 augustus 2018. Die is bedoeld voor het (doen) uitvoeren van de benodigde werkzaamheden, om de BIZ-bijdrage als subsidie van de gemeente te kunnen ontvangen en om die gelden volgens de geformuleerde doelen en ambities te besteden.

De uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Rotterdam Centrum en het College van B&W van de gemeente Rotterdam is gesloten in oktober 2018.

De draagvlakpeiling onder bijdrageplichtigen vindt t/m 20 november plaats. Bijdrageplichtig zijn alle vastgoedeigenaren van de 316 adressen en de ondernemers die daar gevestigd zijn.

De BIZ treedt in werking per 1 januari 2019 wanneer de peiling voldoende draagvlak uitwijst. Dit is dan voor een periode van 5 jaar: dan is opnieuw een draagvlakpeiling nodig.

 

Wettelijk kader

De instelling en het functioneren van een BIZ liggen vast in de Wet op de BedrijvenInvesteringsZones. Gemeenten kunnen een gebied aanwijzen waarin een bestemmingsheffing (de BIZ-bijdrage) wordt geheven. Die is bedoeld voor extra activiteiten in de openbare ruimte of op internet die door een bepaalde meerderheid van de bijdrageplichtigen is gewenst. Die activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in het BIZ-gebied of op versterking van de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling in dat gebied.

Voorafgaand aan de instelling van een BIZ organiseren de initiatiefnemers zich in een stichting of vereniging. Die sluit met de gemeente een uitvoeringsovereenkomst waarin die zich verbindt de beoogde activiteiten uit te voeren als de BIZ tot stand komt.

De gemeenteraad moet akkoord gaan met de verordening. Als dat een feit is vindt er een peiling plaats onder de partijen die bijdrageplichtig worden. De BIZ kan gericht zijn op ondernemers in het gebied, de vastgoedeigenaren of een combinatie van beiden. Bij voldoende draagvlak treedt de verordening in werking en wordt de BIZ formeel ingesteld. Dat is voor 5 jaar; dan is opnieuw een peiling nodig.

De gemeente int de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtige ondernemers en/of eigenaren. Daarna gaat die bijdrage in de vorm van een subsidie naar de vereniging of stichting. Die geeft het geld uit in overeenstemming met de afspraken die eerder zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.

 

Bestuur stichting BIZ Rotterdam Centrum

De Stichting heeft een Bestuur, een Raad van Toezicht en Gebiedsraden (voor ieder deelgebied).

Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van winkeliers en eigenaren. Minimaal tweederde van de bestuurders is verbonden aan – of vertegenwoordigt – een bijdrageplichtige partij. Het bestuur telt minimaal 6 leden; een maximum is niet gesteld.