Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Rotterdam Centrum

 

Ondernemers en vastgoedeigenaren in het kernwinkelgebied werken per 1 januari 2019 samen op basis van een BIZ-regeling. Hierdoor is het mogelijk de leefbaarheid en veiligheid in dat deel van het centrum te verhogen en de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling te versterken. Dit leidt in de periode 2019 – 2024 tot een investering van minimaal zes miljoen euro.

 

Door invoering van de BIZ zullen voortaan ALLE in het werkgebied gevestigde ondernemers en eigenaren bijdragen; niemand uitgezonderd. Zo betaalt voortaan iedereen mee die profiteert van de inspanningen van UDSRotterdam.

 

De invoering van de Bedrijveninvesteringszone creëert extra financiële mogelijkheden. Hierdoor kunnen activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig, die al werden ondernomen nog beter worden uitgevoerd en bovendien in een groter gebied. Daarnaast worden marketing en promotie voor de deelgebieden op een hoger niveau gebracht en beter afgestemd. Met de invoering van de BIZ zijn ook initiatieven mogelijk voor ontwikkeling en uitvoering van strategische plannen die een effect op lange termijn hebben.

Stichting BIZ Rotterdam Centrum

 

Het BIZ-gebied bestaat uit Central Plaza, Kruiskade, Lijnbaangebied (inclusief Korte Lijnbaan en Binnenwegplein), Koopgoot, Beursplein en WTC-shops. In totaal gaat het om 316 adressen. Klik hier voor kaart BIZ-gebied.

 

Het is een gecombineerde Bedrijveninvesteringszone van ondernemers en eigenaren. In de praktijk van UDSRotterdam heeft samenwerking tussen ondernemers en eigenaren zijn waarde reeds bewezen.

 

De Stichting BIZ Rotterdam Centrum bestaat sinds 31 augustus 2018 en is opgericht voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden, om de BIZ-bijdrage als subsidie van de gemeente te kunnen ontvangen en om die gelden volgens de geformuleerde doelen en ambities te besteden. Klik hier voor de statuten.

 

De uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Rotterdam Centrum en het College van B&W van de gemeente Rotterdam is gesloten in oktober 2018. Op basis hiervan is op 18 oktober 2018 een verordening in de gemeenteraad voor deze BIZ vastgesteld.

 

 

Draagvlakmeting

 

De draagvlakmeting onder ondernemers en eigenaren vond plaats in november 2018. Bijdrageplichtig zijn alle vastgoedeigenaren van de 316 adressen en de ondernemers die daar gevestigd zijn. De uitslag van de peiling was positief. Daarom wordt de BIZ per 1 januari 2019 ingevoerd. Dat is voor een periode van vijf jaar. Daarna is opnieuw een meting vereist.

 

De basis voor de invoering van de BIZ-regeling is gelegd met het BIZ-plan. In vervolg hierop maakt UDSRotterdam ieder jaar een nieuw jaarplan dat leidend is voor de te realiseren activiteiten en doelen.

 

Het BIZ-bestuur heeft opdracht gegeven aan UDSRotterdam voor de uitvoering van de Bedrijveninvesteringszone.

Wettelijk kader

 

De instelling en het functioneren van een BIZ liggen vast in de Wet op de BedrijvenInvesteringsZones. Gemeenten kunnen een gebied aanwijzen waarin een bestemmingsheffing (de BIZ-bijdrage) wordt geheven. Die is bedoeld voor extra activiteiten in de openbare ruimte of op internet die door een bepaalde meerderheid van de bijdrageplichtigen is gewenst. Die activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in het BIZ-gebied of op versterking van de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling in dat gebied.

 

Voorafgaand aan de instelling van een Bedrijveninvesteringszone organiseren de initiatiefnemers zich in een stichting of vereniging. Die sluit met de gemeente een uitvoeringsovereenkomst, waarin die zich verbindt de beoogde activiteiten uit te voeren als de BIZ tot stand komt.

 

De gemeenteraad moet akkoord gaan met de verordening. Als dat een feit is vindt een peiling plaats onder de partijen die bijdrageplichtig worden. De BIZ kan gericht zijn op ondernemers in het gebied, de vastgoedeigenaren of een combinatie van beiden. Bij voldoende draagvlak treedt de verordening in werking en wordt de Bedrijveninvesteringszone formeel ingesteld. Dat is voor vijf jaar; dan is opnieuw een peiling nodig.

 

De gemeente int de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtige ondernemers en/of eigenaren. Daarna gaat die bijdrage in de vorm van een subsidie naar de vereniging of stichting. Die geeft het geld uit in overeenstemming met de afspraken die eerder zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.