Deelnemersplatform

 

De invoering van de BIZ-regeling heeft voor een uitbreiding van het draagvlak en een toename in het beschikbare budget gezorgd. Voorwaarde is dat bijdrageplichtige partijen kunnen participeren en in netwerkverband tot nieuwe contacten en mogelijk ook nieuwe samenwerkingen kunnen komen.

 

Om zoveel mogelijk partijen te bereiken en onderling contact te faciliteren, wordt het Deelnemersplatform in het leven geroepen. Dat heeft tot doel om te delen, te informeren en te inspireren. Op deze bijeenkomsten worden relevante onderwerpen met betrekking tot het werk van UDSRotterdam en de uitvoering van de BIZ-regeling besproken, maar ook ontmoeting is belangrijk.

 

 

Bijeenkomsten

 

Het deelnemersplatform komt twee keer per jaar bijeen. De eerste bijeenkomst wordt gepland in het begin van het jaar. Dan staan de jaarplannen voor promotie en marketing van alle Gebiedsraden op de agenda. Vertegenwoordigers uit de verschillende deelgebieden presenteren hun jaarplan en gaan daarover met deelnemers uit de andere deelgebieden in gesprek.

 

De tweede bijeenkomst vindt plaats na de zomervakantie. Dan wordt een specifiek thema uitgediept, zoals een item uit het innovatieprogramma. Met de deelnemers wordt hun visie op het onderwerp besproken. De bijeenkomst krijgt extra lading door een deskundige buitenstaander als inleider uit te nodigen die het platform meeneemt in zijn/haar bespiegelingen en waarnemingen ten aanzien van het onderwerp.