Winkelen publiek in de Koopgoot in Rotterdam Centrum, op de pagina Innovatie van de website van UDSRotterdam

Innovatieprogramma

 

De BIZ-regeling biedt de mogelijkheid om verder vooruit te kijken en strategische doelen te realiseren. Dat zijn plannen die op lange termijn effect hebben. Met die plannen wil het centrum van Rotterdam zich onderscheiden.

 

 

Meest vernieuwende binnenstad van de Benelux

 

UDSRotterdam en de BIZ hebben de ambitieuze claim geformuleerd om de meest vernieuwende binnenstad van de Benelux worden. Daarnaast wekt ook de gekozen naam Urban Department Store een forse verwachting. Door die twee te verbinden krijgen de ambitie en visie voor de komende vijf jaar vorm.

Om nieuwe wegen te vinden, start UDSRotterdam een innovatieprogramma. Dat wordt geïnitieerd uit de eigen organisatie en gevoed en geïnspireerd door het inschakelen van externe deskundigen voor onderzoek en conceptontwikkeling. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat de Rotterdamse binnenstad de meest vernieuwende binnenstad van de Benelux is.

 

 

Vijf leidende thema’s

 

Voor wat betreft het langetermijnperspectief wordt dit langs vijf lijnen uitgewerkt:

  1. Vooruitstrevend in totaalbeleving
  2. Profileren van deelgebieden
  3. Vernieuwend in duurzaamheid
  4. Voorop in logistiek en mobiliteit
  5. Inspelen op data en technologie

Deels zijn dit abstracte ambities die nader uitgewerkt worden. Maar soms zijn er al concrete ideeën, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een servicepunt en het verbeteren van way-finding.

UDSRotterdam heeft beperkte middelen. Haar rol ligt vooral in het initiëren, stimuleren en faciliteren van ideeën en innovatieve maatregelen. Ondernemers en eigenaren in het centrum, maar ook andere partijen kunnen maatregelen in wisselende samenstellingen tot stand brengen.

Vooruitstrevend in totaalbeleving

 

Een planmatig ontwikkeld shopping center heeft controle over de totale winkeltrip van de bezoeker. Dat is in fysieke zin van het moment van aankomst tot het moment van vertrek. Maar in feite kan dat thuis al starten op het internet. De naam Urban Department Store is niet toevallig gekozen: dat suggereert de ambitie om meer grip op de hele winkeltrip te hebben. Daarin kom je verder naarmate ondernemers en eigenaren intensiever samenwerken. Geïnspireerd door voorbeelden hoe winkelcentra en warenhuizen een totaaltrip faciliteren, zal UDSRotterdam ook vernieuwende stappen zetten op dit gebied. Denk daarbij aan allerlei activiteiten en faciliteiten die de winkeltrip leuker en meer comfortabel maken. Maar dat kan ook informatie zijn op velerlei terreinen om de winkeltrip efficiënt en compleet te maken. Het gaat hierbij dus zowel om maatregelen op straat / in de stad als langs digitale wegen.

Profileren van deelgebieden

 

UDSRotterdam is actief in een groot deel van de binnenstad. De kern daarvan is het gebied waarvoor de BIZ-regeling van kracht is. Hier zijn zowel ondernemers als eigenaren goed georganiseerd en werken ook samen (klik op de kaart voor een vergroting).

Kaart van het kernwinkelgebied van Rotterdam Centrum

Op basis van ruimtelijke samenhang en ervaring door de bezoeker is het logisch dit gebied verder uit te breiden. Voorwaarde om aan te sluiten is dat ondernemers en eigenaren daar goed georganiseerd zijn en ook bereid zijn tot samenwerking, of dat al doen. Vooruitlopend op mogelijke uitbreiding kan UDS Rotterdam al wel verenigingen van ondernemers of eigenaren in die omliggende gebieden ondersteunen. Een visie op de gewenste uitbreiding wordt op basis van onderzoek bepaald.

Variatie maakt een binnenstad interessant. Deelgebieden verschillen van elkaar: door hun verschijningsvorm en/of door het karakter van de daar gevestigde winkels. Het onderscheid tussen de deelgebieden wordt preciezer in beeld gebracht: de kenmerken, de rol en relevantie voor de consument en mogelijke kansen en bedreigingen Zo kunnen heldere profielen geschetst worden die belangrijk zijn als vertrekpunt voor marketing en promotie. Maar die profielen helpen ook om te sturen op maatregelen voor verbetering en vernieuwing in de binnenstad in het algemeen en in de deelgebieden in het bijzonder.

Vernieuwend in duurzaamheid

 

Het thema duurzaamheid is niet meer weg te denken. Steeds meer bedrijven voelen zich hiervoor verantwoordelijk en nemen maatregelen. Consumenten verwachten dit vaak ook. In de winkelmarkt is het lastig om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal partijen in de totale keten die een rol spelen om doelen te verwezenlijk. Hier ligt de komende jaren een flinke opgave, zowel voor vastgoedeigenaren als voor retailers.

Terreinen waarop UDSRotterdam in wil zetten: energie, klimaat, materialen (hergebruik, milieuvriendelijk, afval) en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatregelen moeten door eigenaren en ondernemers genomen worden. UDSRotterdam zal dit met onderzoek en initiatieven ondersteunen en inspireren. Denk daarbij aan het zoeken naar innovaties en voorbeelden om die kennis te distribueren. Dat kan ook betrekking hebben op het zoeken naar partnerships of het ontwikkelen van samenwerkingen om de uitvoering van maatregelen mogelijk te maken.

Voorop in logistiek en mobiliteit

 

De revolutie van internet kan niet zonder een parallelle revolutie in distributie. Als consumenten thuis alles kunnen zien, bestellen en betalen, is nog niet gezegd dat dit ook allemaal thuis bezorgd kan worden. Er ontstaan nieuwe routes in de distributieketen (de weg van producent naar consument). De rol van retail hierin verandert.

Dit proces is volop gaande. Elke individuele retailer moet zijn eigen antwoord geven op de vraag wat de relevantie en de rol van zijn winkel is. Dat varieert van traditioneel verkooppunt van goederen die de consument direct meeneemt tot een showroom op basis waarvan de consument thuis op internet bestelt. Met alles wat daar aan concepten tussen zit. Daarbij horen ook rollen op gebied van pick-up, retouren, meeting (community), experience, etc.

Dit verandert het bezoek aan de binnenstad en ook de goederenstromen. Op deze terreinen speelt tegelijk ook veel uit oogpunt van duurzaamheid, overlast en ruimtedruk. Daarom hebben zowel individuele ondernemers als ook winkelgebieden in hun geheel met deze vraagstukken te maken. UDSRotterdam gaat op zoek naar wat dit betekent voor het centrum van Rotterdam en welke initiatieven genomen kunnen worden om bezoekers en ondernemers te helpen.

Inspelen op data en technologie

 

Door internet en op het gebied van logistiek vindt er veel vernieuwing plaats. Dit heeft grote gevolgen voor winkels. De grondslag hiervoor ligt in technologie en gebruik van data: nieuwe ontwikkelingen die het aankoopproces makkelijker, efficiënter, comfortabeler of leuker maken.

Diezelfde technologie die winkelen thuis lijkt te stimuleren, biedt wellicht ook mogelijkheden om het bezoek aan de winkelstraat een impuls te geven. Bijvoorbeeld om mensen thuis te stimuleren de binnenstad van Rotterdam te bezoeken. Maar ook om aanwezige bezoekers op allerlei manieren te verleiden tot een langer verblijf en hogere bestedingen.

UDSRotterdam brengt in beeld welke mogelijkheden er zijn om het bezoek aan (de winkels in) de binnenstad te stimuleren door inzet van moderne technologie.